top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:​

 1. onessence, gevestigd aan de Bestseweg 6 te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 74884026 (hierna: onessence).

 2. Klant: Iedere particulier, elk bedrijf, elke instelling of publieke dienst die een product of training van onessence afneemt.

 3. Inschrijving: De aanmelding door de klant voor de training.

 4. Training: De training die onessence aanbiedt of delen daarvan aangeboden in modules of workshops.

 5. Overeenkomst: De tussen onessence en de klant gesloten overeenkomst.

 6. Particulier: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 7. Schriftelijk: Berichtgeving door middel van de post of op elektronische wijze (e-mail).

 

Artikel 2. Doelstelling

onessence heeft als doelstelling het overdragen van kennis en inzicht over de functie, boodschap, werking rondom zelfonderzoek.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, waarbij onessence trainingen en/of producten van welke aard ook levert.

 2. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene voorwaarden gelden alleen als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van anderen wordt door onessence uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Mondelinge mededelingen binden onessence niet, tenzij deze schriftelijk worden bevestigd.

 4. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden geregeld is, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

 

Artikel 4. Totstandkoming

 1. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling voor een boek of inschrijving voor de training door de klant via de website van onessence door middel van het aanmaken van een account en de aanvaarding daarvan door onessence. De klant aanvaardt door het doen van de bestelling of inschrijving deze Algemene voorwaarden.

 2. De aanvaarding door onessence van de bestelling of inschrijving geschiedt schriftelijk en vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de training, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan eventuele voorwaarden.

 3. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Telefonisch reserveren is niet mogelijk.

 4. De overeenkomst gaat in op het moment van het versturen van de inschrijving of bestelling, indien van toepassing, tot en met de laatste opleidingsdag, die vermeld staat op de website.

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 1. Na de inschrijving of bestelling ontvangt de klant een bevestiging en de factuur.

 2. De betaling wordt in één keer afgedragen.

 3. Voor de training geldt dat de betaling uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de training moet zijn voldaan. Indien van toepassing kan er in termijnen betaald worden.

 4. De betaling geschiedt elektronisch middels op website aangegeven mogelijkheden of door storting of overmaking op het door onessence op de factuur vermelde bankrekeningnummer binnen de op de factuur aangegeven termijn.

 

Artikel 6. Herroeping

 1. De klant, indien particulier, heeft het recht de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. De bedenktijd geldt niet als de klant handelt vanuit beroep of bedrijf of als de werkgever de kosten draagt.

 2. De klant maakt hiervan gebruik door binnen deze periode schriftelijk ondubbelzinnig te verklaren dat de overeenkomst ontbonden moet worden. onessence restitueert eventueel betaalde kosten zo snel mogelijk.

 3. Voor producten geldt dat de bedenktijd ingaat op de dag van het ontvangst van het boek.

 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de artikelen zich in de originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is, en in originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert onessence de retourzending niet en is de klant verplicht het product af te nemen dan wel een door onessence te bepalen waardevermindering te vergoeden.

 5. De kosten voor de retourzending vallen voor rekening van de klant.

 

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. onessence kan de nakoming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, onder meer indien:

  1. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  2. Na het sluiten van de overeenkomst is onessence ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;

  3. De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  4. door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van onessence kan worden gevergd dat onessence de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

 2. Voor zover onessence de training ontbindt omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn, is onessence verplicht om eventueel betaalde kosten voor de training binnen 30 dagen terug te betalen.

 3. Voor zover de klant voorafgaand aan de training zijn (financiële) verplichtingen niet is nagekomen, mag onessence de klant toegang weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de klant desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

 

Artikel 8. Annulering

 1. Indien de klant de inschrijving voor de training wil annuleren, dient de klant dat schriftelijk kenbaar te maken.

 2. Annuleren voor de training is kosteloos tot een maand voor de aanvangsdatum. Tot twee weken voor de aanvangsdatum, zal 50% van de totaalsom in rekening worden gebracht, daarna is geen restitutie meer mogelijk.

 3. Indien de klant na de aanvangsdatum van de overeenkomst (tussentijds) beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het lesgeld.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom (auteursrecht)

 1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan de klant verstrekte lesmaterialen komen onessence toe.

 2. Alle door onessence in het kader van de training aan de klant verstrekte lesmaterialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de klant.

 3. Het is de klant, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan zonder toestemming van onessence de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren of al dan niet in samenwerking met derden een  soortgelijke activiteit te ontwikkelen of te geven, tenzij onessence daarvoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Alle gegevens en informatie die de klant verstrekt, wordt door onessence vertrouwelijk behandeld.

 2. De klant verplicht zich op zijn kant alle tijdens de training opgedane kennis van vertrouwelijke aard vertrouwelijk te behandelen.

 3. Informatie over de klant zal bij eventuele publicaties, lezingen of de training enkel worden verwerkt als deze tevoren redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt wordt.

 4. Informatie die door de klant zelf wordt vrijgegeven tijdens bijeenkomsten zijn voor eigen rekening en risico.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Met het geven van de training aanvaardt onessence een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door onessence geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan onessence de aanwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. onessence is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke foute en/of onvolledigheden.

 2. onessence is niet aansprakelijk voor schade welke de klant lijdt tijdens de uitvoering van een overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van onessence of door haar ingeschakelde derden.

 3. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. De training is en kan niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en).

 4. Schade veroorzaakt door deelnemers die ontstaat aan eigendom of materiaal dat wordt ingehuurd door onessence tijdens een activiteit wordt verhaald op de klant.

 5. onessence is niet aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt datonessence nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is.

 6. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat, is onessence nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door onessence in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

 

Artikel 12. Geschillen

 1. onessence hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien de klant ontevreden is over producten of trainingen van onessence , kan deze contact opnemen met onessence of een klacht indienen.

 2. Een klacht dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij onessence . Na kennisname en bespreking van de klacht met de klant zal onessence zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden naar Nederlands recht beoordeeld en de Rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van die geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 14. Rechten ontlenen aan publicaties

onessence neemt de grootste zorgvuldigheid in acht met betrekking tot de inhoud van haar

brochures, website en andere tekstuele uitingen. onessence kan echter niet 100% garanderen dat er geen fouten voorkomen in deze uitingen en derhalve kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 15. Wijzigingen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen deze Algemene Voorwaarden

door onessence worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene

publicatie op de website van onessence . Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 14 maart 2022.

 

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op

bottom of page